تلکس بيان روز:شخصیت امام خمینی (ره )فراترازیک رهبر کاریزما؛بلکه شخصیتی ملکوتی وماندگار است
سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۸     کد خبر : ۲۱۷۲۴

شخصیت بنیانگذارجمهوری اسلامی -حضرت امام خمینی (رض)-راباسایررهبران وانقلابیون جهان مقایسه کرده وایشان را شخصیتی صرفا"کاریزماتیک قلمدادمیکنند و از سایر ابعادشخصیتی وی غافل شده اند.


 به گزارش بيان روز

به گزارش بیان روز ،باگرامیداشت سالگردارتحال حضرت امام (ره)وآرزوی قبولی طاعات،لذابرآن شدیم تابه مناسبت سالگرد رحلت آن شخصیت بزرگ؛ضمن بیان برخی وجوه تمایز وتفاوتهای ایشان باسایرشخصیتهاوانقلابیون جهان ؛به بیان برخی ویژگیهای ایشان اشاره نیزنمایم.

همانطورکه میدانیم واهل فن درحوزه علوم سیاسی وجامعه شناسی به تبع از"ماکس وبر"بیان کرده اند؛"کاریزما"به شخصیتی گفته میشودکه بابهره گیری ازنیرو وتوانایی شخصی برپیروان خوداثر فوق العاده داردودرواقع یک رهبری مبتنی برجاذبه داردبطوریکه عامه مردم را باویژگیهای شخصی اش به دنبال خودمی کشاند.بنابراین شخصیت کاریزماتیک (charismatic )مبتنی برفرمانبرداری غیرعادی است واینگونه افرادصرفا""احساس امنیت"را درجامعه مربوطه فراهم میکنند.

 اگر درخصوصیات تعدادزیادی از رهبران وانقلابیون جهان که منطبق باتعریف بشمارمیروندتعمق کنیم وبیندیشیم خواهیم دیدکه ویژگیهای کاریزماتیک ومشابه هم دارند.اما آنچه که باعث میشودشخصیت حضرت امام خمینی (رض)متمایز ازاین افرادوشخصیتها شودوایشان را محدود ومنحصر دراین مقوله نکنیم؛اتصال او به ذات الهی است.

ایشان فقیهی ژرف نگر؛سیاستمداری دوراندیش که توانست درپرتو عنایات الهی ومعرفت واخلاص به منبع نورانیت الهی متصل گرددومصداق فرموده مولاعلی (ع) باشدکه فرمود:"هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره"(بانوردانش الهی به حقیقت ادراک وبصیرت رسیدند)؛لذا شناخت تمام ابعادشخصیت وی گرچه غیرممکن نیست؛اما کارسهل وآسانی نیزنمی باشدمضافا"قیاس ایشان با رهبرانی که معیارشان درپیدایش انقلاب ؛صبغه ورنگ الهی ندارد دور از انصاف است.

 نکته دیگراینکه نحوه رهبری کاریزماتیک سایررهبران وانقلابیون براساس "رابطه عاطفی واحساسات "است وبه استناد تئوری "کاریزما"براساس عادات ورسوم اجتماعی وکنش های صرفا"سنتی وعقل ابزاری توجیه وتبیین میشود واین درحالیست که رابطه حضرت امام خمینی (ره)بامردم رابطه مقلدومرجع تقلید ونیزامت وامام بود ومنحصردر عاطفه واحساس نمیشود.

 کسانیکه بانگاه"ماکس وبر"به شخصیت امام خمینی (ره)می نگرندازتصورظرفیت هاواصول عقلانی والهی وهمچنین ابعادمتعالی شخصیت آن حضرت غافل اند.

نکته دیگراینکه زندگی حضرت امام خمینی (ره)سرشارازپرهیزگاری ودرواقع زندگی فوق العاده ساده ای داشت؛وشیوه وسیره انبیاء الهی درسرتاسر زندگی ایشان تجلی میکردومیتوان گفت که به دلیل تشابه زندگانی ایشان به ائمه اطهار (ع) "بکاربردن واژه"امام"برای آنحضرت واقعا"مستحق بود ومیتوان تبلوروتجلی این مسیرواین زندگی رادرزندگانی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)نیز"ملاحظه ومشاهده کرد.

 باوربه شجاعت بعنوان یک روی سکه ی اعتمادبه نفس ؛جنبه عرفانی امام بعنوان معمایی ترین جنبه شخصیتی وزندگی ایشان؛ایمان داشتن به باورهاوآرمانها؛نبوغ علمی وهوش سرشاروسخت کوشی ازدیگرویژگیهای حضرت امام خمینی (ره)بشمارمیروندکه این خصوصیات رانمیتوان ویانمیتوان دررهبران کاریزمای سایرملل ملاحظه کرد.

ازمنظرتئوری کاریزمای "ماکس وبر"شخص یا"رهبری کاریزما" درطول زمان دچار روزمرگی می گرددویا به مرورزمان ابهت واقتدار اوتقلیل می یابد؛باملاحظه تاریخ فعالیت رهبران کاریزما در سایرجوامع ؛نوسان درنفوذ مردمی آنها کاملا"محسوس وملموس است درحالیکه شخصیت حضرت امام (ره)ازابتدای حرکت انقلابی ایشان درسال 42دچار روزمرگی ومشمول نوسان نشد؛

بعنوان نمونه حضورمردم در14 خردادبسیاربیشترازاستقبال در12بهمن ماه 57بود.تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کردهرچه ازنقطه شروع فاصله میگیریم وبلکه درغیاب ایشان اثرات این شخصیت بزرگ بسیاردرخشانتر از گذشته درسرتاسرجهان می درخشد.تمسک مداوم امام به سیره نبوی وقیام اباعبدالله الحسین(ع)؛ووحدانی والهی بودن بعنوان کلید واژه های زندگی حضرت امام (ره)؛ایشان را به شخصیتی فراتر ازیک رهبر کاریزما مبدل کرده بود.

 متاسفانه برخی قدرت" بسیج کنندگی"امام رابراساس تئوری همانندسازی اسطوره ای تحلیل میکنند.که به نظرنگارنده این قیاس هم نارسا وناقص است .

استدلال آن اینست که قاعدتا"باید آموزه های دینی رادرحد اسطوره تقلیل دهیم ونیک میدانیم که بین مبانی وآموزه های دینی واسطوره تفاوتهای آشکار؛ماهوی ومحرز وجود دارد.میتوان غیرواقعی بودن؛عدم استمرار ودوام درعقیده واذهان مردم؛نامشخص بودن خاستگاه تاریخی راازجمله ویژگیهای اسطوره برشمرد.

این درحالیست که شخصیت الهی وملکوتی امام خمینی (ره)با اینکه نفوذ کاریزمایی داشت بلکه دارای صفات وویژگیهایی منحصربه فردو در نقطه مقابل مفهوم اسطوره وبلکه بسیاربالاتر و والاتر ازاین مفاهیم و واژگان بود.مضافا"اینکه آن حضرت به پیروی ازتعالیم وحیانی برابری انسانها را بدون وابستگی به موقعیت های اجتماعی شان درنظرمیگرفت واثبات کردکه هرنظام وحاکمیتی بدون اتکا به معنویت محکوم به فناست.

ازجمله ویژگی دیگری که باعث تمایز شخصیت حضرت امام خمینی (ره)ازسایر رهبران کاریزما می گردد؛"مردمی بودن"ایشان است.کسانی همچون"گاندی"؛ هیتلر؛لنین؛استالین و...هرکدام وابسته به طبقه خاصی ازجامعه بودندوارتباطی با توده های پایین تر جامعه نداشتند.

درحالیکه امام ازیک جایگاه گسترده درمیان توده های مردم برخورداربودوبه دلیل مرجعیت ومعنویتش دارای منزلت ومحبت درنزد عامه مردم همه طبقات اجتماعی بودویادآوری این نکته ضروری است که امام دردفاع از توده مردم شجاعتی بی نظیر داشت.

بعنوان نمونه سه روزبعداز آزادشدن اززندان فرمود:"اگرخمینی را داربزنید بازتفاهم نخواهدکرد".ویادر اعلامیه فاجعه مدرسه فیضیه درسال42فرمود:"من قلب خویش رابرای سرنیزه های شماحاضر کرده ام ولی برای قبول زورگوئی وخضوع دربرابرجباری های شماحاضرنخواهم کرد".

علی ایحال شخصیت امام خمینی (رض)چون منبعث ازدین ومذهب وخدامحور بود لذاقابل قیاس با رهبران کاریزمای جهان نظیر"هیتلر"؛ "ماندلا"؛"گاندی"؛"مائو"و.... نبوده وبدون تردید انقلاب اسلامی محصول تفکر اویک جریان جهانی است وتعطیل بردارنیست.

بهمن دیناروند-فعال فرهنگی وتحلیل گرمسائل فرهنگی واجتماعی

انتهای پیام/

 برگشت به تلكس خبري